Комисията е в състав от 3 лекари, всички с призната клинична специалност, от които 1 председател.
В комисията работят 1 социален работник – секретар РЕЛКК, 2 медицински сестри и 1 сътрудник социални дейности.
Освидетелстват се лица с:
       Временна неработоспособност
       Трайно намалена и загубена работоспособност
       Други, предвидени в нормативните документи
ОТЕЛК осъществява:
Контролна и методична помощ на съставите на лекарските консултативни комисии и поддържа връзка с  ТП на НОИ и Дирекция „Социално подпомагане“.

….

д-р 1
телк

....

д-р 2
телк

....

д-р 3
телк

....

д-р 4
телк

....

Телефони за контакт с отделението:

Тел.за контакти: 088 / 290-23-85
 

E-mail: telk@mobaltarnovo.com