Отделението е ІІІ ниво на компетентност по специалността „Вътрешни болести.
в отделението се осъществява и дейност по „Кардиология“ – ІІІ ниво на компетентност;
Отделението разполага с 41 легла структурирани в три сектора:
Интензивни кардиологични – 6 легла
Общи кардиологични легла – 25 легла
Инвазивни кардиологични – 10 легла
Годишно през отделението преминават над 3000 болни. На функционален принцип отделението осигурява консултативно – приемния Кардиологичен кабинет.

ДЕЙНОСТ
В отделението постъпват пациенти с най-тежката и спешна сърдечно-съдова патология.
Остър миокарден инфаркт
Нестабилна ангина пекторис
Ритъмни нарушения
Проводни нарушения
Белодробен тромбемболизъм
Аортна дисекация
Кардиогенен шок
Сърдечна недостатъчност – остра застойна, белодробен оток
Инвазивна диагностика и лечение
Отделението е оборудвано със съвременна апаратура за кардио-пулмонална ресусцитация, поставяне на централен венозен източник, перикардни и плеврални пункции, временна и постоянна електрокардиостимулация, интервенционално лечение при исхемична болест на сърцето – перкутанна коронарна ангиопластика и коронарно стентиране, перкутанни периферни съдови интервенции (инплантиране на стент на каротидни и артерии на крайниците).

В отделението се осигурява 24 часова наблюдение на пациентите от дежурен лекар и лекар на разположение.

Отделението провежда клинично проучване „Ефекти на Ивабрадин върху сърдечно-съдовите инциденти при пациенти със средна до тежка хронична сърдечна недостатъчност и левокамерна систулна дисфункция“ и „Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано, многоцентрово проучване с нарастване и потвърждаване на дозите, за оценка на безопасността и ефикасността на Ривароксабан в комбинация само с аспирин или с аспирин и Тионопиридин при пациенти с остри коронарни синдроми“.
Дейността се осигурява от 16 лекари, 12 със специалност и 4 специализиращи „Кардиология“ и 18 медицински специалисти.

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Хараламби Бенов – Началник отделение ,специалист „Вътрешни болести“ и „Кардиология“
Д-р Мирослав Ганев – специалист „Вътрешни болести“ и „Кардиология“
Доц. Д-р Йордан Узунангелов- специалист „Вътрешни болести“ и „Кардиология“ с правоспособност по „Инвазивна кардиология“
Д-р Даниела Пурчева – специалист „Вътрешни болести“ и „Кардиология“
Д-р Пламена Николова – специалист „Вътрешни болести“ и „Кардиология“
Д-р Николинка Дърова- специалист „Обща медицина“ и „Кардиология
Д-р Ваня Манчева – „Кардиология“
Д-р Емил Тонев – специалист „Вътрешни болести“
Д-р Ирена Николова – „Кардиология“
Д-р Тихомир Стоев – „Кардиология“

Старша медицинска сестра: Петя Андреева

д-р Хараламби Бенов
Началник отделение

.........

д-р Мирослав Ганев
специалист Кардиология

....

д-р Емил Тонев
Специалист Кардиология

.....

Телефони за контакт с отделението:

 Телефон за контакти: 062 / 52-66-09
 

E-mail: rko@mobaltarnovo.com