В болницата са разкрити два Операционни блока в двете клинични бази със 10 операционни зали съвременно оборудвани и профилирани за хирургични, гинекологични, урологични, неврохирургични, ортопедо-травматологични, септични и спешни операции.
В База І – 6 операционни зали и в База ІІ – 4 операционни зали.
Дейността на операционните блокове се организира и контролира на функционален принцип от Началниците на двете хирургични отделения за База І и Началниците на Гинекологично и Ортопедо-травматологично отделение за База ІІ.
В операционния блок работят 13 операционни сестри и 2 операционни акушерки.

СПЕЦИАЛИСТИ

Д-р Николен Стойнов – Началник операционен блок
Старша медицинска сестра: Галина Бъчварова

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / хх хх хх
 

E-mail: oper@mobaltarnovo.com