ІІІ ниво на компетентност по специалността „Физикална и рехабилитационна медицина“
В отделението са разкрити 17 болнични легла.
Годишно се лекуват над 750 болни. Осигурено е високо качество на рехабилитация на болните от стационарните отделения за ранна болнична рехабилитация, както и на амбулаторно болни.
Лекуват се болни за възстановяване със заболявания на органите на кръвообръщение – след инсултни хемипарези, инфаркт на миокарда; терапевтични, възпалителни и дегинеративни заболявания на опорно-двигателния апарат, централната и периферна нервна система.
Отделението разполага с необходимата апаратура за осигуряване на дейността.
Отделението осигурява със специалист приемно – консултативния кабинет.
Отделението е база за следдипломно обучение.
В отделението работят 4 лекари, всички със специалност по „Физикална терапия и рехабилитация“ и 22 медицински специалисти.

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Бистра Първова- Началник отделение, специалист по „Физикална терапия и рехабилитация
Д-р Севдалинка Йоцова
Д-р Десислава Димитрова
Д-р Дияна Делева
Старша медицинска сестра: Минчева

д-р Бистра Първова
Началник отделение

....

д-р Севдалина Йоцова

...

д-р Десислава Димитрова

...

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-24
 

E-mail: oftr@mobaltarnovo.com