Отделението е ІІ ниво на компетентност по специалността „Нефрология“;
в отделението се осъществява и дейност по диализно лечение с ІІ ниво на компетентност;
 Отделението е разкрито през 1981 година като Център по хемодиализа. Като единствен център за хемодиализа на територията на областта осигурява здравна помощ на население от 300000 души. Отделението е оборудвано със съвременна диализна апаратура и устройство за водоподготовка чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура.
 Отделението структурно е изградено от три взаимосвързани звена:
 Отделението разполага с 12 легла за диагностика и лечение на нефрологичните заболявания. Годишно се лекуват над 500 болни.
 Хемодиализен сектор – за лечение на пациенти с ОБН и ХБН, чрез различни форми на извънбъбречни методи за очистване на кръвта. Секторът осъществява дейността си в три зали с 16 диализни поста и реализира годишно над 15000 диализи. Постоянно се лекуват над 90 болни, от които 5 на перитониална диализа.
 На функционален принцип осигурява Нефрологичения кабинет.
 В отделението работят 7 лекари, от които 4 със специалност и 3 специализиращи и 17 медицински специалисти.
ДЕЙНОСТ
Подготовка на пациенти с напреднала ХБН за хемодиализно лечение
Амбулаторно лечение на пациенти в преддиализен стадий
Хемодиализно лечение
Амбулаторна перитонеална диализа
Консултативна нефрологична помощ
Наблюдение и подготовка на болни, чакащи за бъбречна трансплантация.
В отделението се извършва клинично проучване „Рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване на TRK-820 при пациенти на хемодиализа с уремичен пруритус“.

СПЕЦИАЛИСТИ
Д-р Стефан Илчев – Началник отделение, специалист по „Нефрология“
Д-р Веселина Недялкова – нефролог
Д-р Виктория Маринова – специализира „Нефрология“
Старша Медицинска сестра: Люба Данева – магистър „Управление здравни грижи“

д-р Стефан Илчев
Началник отделение

........

д-р Веселина Недялкова
Нефролог

.....

д-р Виктория Маринова
специализант Нефрология

....

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-12
 

E-mail: odln@mobaltarnovo.com