Здравето на жените, тяхното репродуктивно поведение и сигурността на майчинството, са от изключително значение за раждането на здрави и пълноценни деца. Грижите за децата от момента на тяхното зачеване поставят основите на човешкото здраве и формират здравното поведение на всеки индивид. Те са инвестиция в бъдещите поколения и в просперитета на държавата.
МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” Велико Търново извършва дейности по „Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021–2030 г.”, приета с решение на МС в изпълнение на Национална здравна стратегия (2021-2030). Сключен е договор между лечебното заведение и Министерството на здравеопазването, дейностите са напълно безплатни и финансово обезпечени. Основната цел на програмата е да се осигури устойчивост на провежданите политики в областа на майчиното и детско здраве и да се надградят постигнатите резултати от реализирането на мерките, заложени в Национална програма за подобряване на майчино и детско здраве 2014- 2020г. Чрез изпълнението на заложените мерки ще се осигурят условия за активна промоция на здраве и профилактика на заболявания, за предоставяне на своевременни, качествени и комплексни медицински и здравни грижи, както и за развитие на здравно-социални услуги за всички нуждаещи се.
В обхвата на програмата са включени комплексно медицинско обслужване на деца с хронични и вродени заболявания и недоносени деца, на бременни с патологична бременност и родилки, както и скринингови дейности за новородени и бременни.

В изпълнение на договора с МЗ, в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ е създаден на функционален принцип, „Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве”. От услугите на центъра, които са напълно безплатни, могат да се възползват родилки и бременни жени с патология на бременността, деца с увреждания и с хронични заболявания, недоносени деца, както и техните родители.

В центъра се извършват:

– психологическо консултиране и подкрепа на деца с увреждания, с хронични заболявания, недоносени деца и техните родители, бременни и родилки, хоспитализирани в болницата;
– специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти (лекари, психолог и социален работник) на деца с увреждания, деца с хронични заболявания и недоносени деца, по искане от личния лекар на детето или от лекар-специалист от извънболничната помощ, наблюдаващ детето, след изчерпване на диагностично-терапевтичните възможности в извънболничната помощ за дейностите в обхвата на задължителното здравно осигуряване;
– специализирани консултации на бременни жени с патология на бременността и при заболявания възникнали по време на бременността, в т.ч. допълнителен преглед от специалист по АГ, (освен прегледа по реда на чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба № 26/14.06.2007г.), по искане от личния лекар или от лекар-специалист от извънболничната помощ;
– осъществяване на допълнителни консултации от лекари – специалисти по акушерство и гинекология, за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени по искане от личните лекари;
– информация за извършване на безплатни генетични изследвания на бременни жени, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
– по преценка на специалистите, ще се извършват и домашни посещения на недоносени деца до 1 година и на деца с увреждания и хронични заболявания.
В Здравно-консултативния център ежедневно се събират и анализират данните за хоспитализираните в МОБАЛ „Д-р Ст.Черкезов” В.Търново деца, родилки и бременни. Приемат се и се регистрират постъпили по телефон, на електронния адрес или на място, запитвания и направления за ползване услугите на центъра.

Центърът се намира в Стационарния блок на болницата, База 1 (нова болница), етаж 8, като в него работят:

Координатор – м.ф. Пенчо Петков;
психолог – Биляна Миланова;
социален работник – Мария Нешева.

Запитвания и заявки за консултативни прегледи се приемат всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:30 часа на електронен адрес: zkcmdz_vt@abv.bg. и на телефон 0884 929238.
Освен създаването на Здравно-консултативния център, в изпълнение на дейностите по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021–2030 г., в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД се извършва неонатален слухов скрининг на всички новородени. Изследването осигурява възможност за ранна диагностика и своевременно лечение при деца с увреждания на слуха. То се извършва от лекар специалист (неонатолог, педиатър или УНГ) по определена методика в присъствието на майката или на бащата/настойник или близък роднина, след подписано информирано съгласие. При установени отклонения ще се дават указания за необходимостта от контролно изследване на слуха на новороденото до 7 дни след изписването му от УНГ специалист в УНГ отделение. Изследването се извършва с апарат за слухов скрининг, получен като дарение от фирма „Прайм холдинг“ АД и нейните служители.
Според медицинската статистика, до 3-годишна възраст децата научават около 75% от говоримия език, а до 5 – до 90%. Ако едно дете има понижен слух или е с пълна глухота, то има забавено или липсващо говорно развитие. Колкото по-рано е настъпило и колкото по-късно се открие спадането на слуха, толкова по-сериозни ще са последствията за детето, категорични са специалистите. При това не рядко деца с намален слух погрешно се определят като такива с мозъчно увреждане, със забавено развитие или с психични отклонения. Много от причините за намален слух са лечими, а голяма част от нелечимите се преодоляват чрез слухопротезиране.
В национален мащаб, по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021–2030 г. ще се осигурява и комплексно медицинско наблюдение на деца с хронични и вродени заболявания – диабет, ДЦП и недоносени деца. Децата ще бъдат насочвани за целта към 16 експертни лекарски комисии създадени в УМБАЛ и специализирани МБАЛ в страната. Ето списък на комисиите:

Диабет: СБАЛДБ София, УМБАЛ „Света Марина“ Варна, УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив, УМБАЛ Плевен;
Недоносени деца: СБАЛДБ ЕАД, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД;
ДЦП: СБДПЛР на деца с ДЦП
Спинална мускулна атрофия: МБАЛСМ „Пирогов“

Комисиите ще консултират и при необходимост ще хоспитализират децата, ще изготвят индивидуален медико-социален план на всяко дете с увреждане или хронично заболяване включено в обхвата на съответната комисия. Те ще обслужват както децата, хоспитализирани в съответното лечебно заведение, в което работи съответната комисия, така и амбулаторно наблюдавани деца с някое от заболяванията посочени по-горе. Децата ще бъдат насочвани към комисиите от лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ, който извършва амбулаторното наблюдение, и Здравно-консултативните центрове. Необходимата документация при насочване на децата към експертните комисии: етапна епикриза, медицинска документация от диспансерното наблюдение, проведени изследвания и консултации, резултати от проведено лечение или затруднения в хода на лечението. Друга, съществена дейност по Националната програма е стартирането на лабораторни изследвания и консултации в рамките на биохимичен скрининг на бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, други анеуплоиди, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена. Тези изследвания и консултации се извършват безплатно за бременните, независимо от техния здравно-осигурителен статус във:

Лаборатория по клинична генетика УСБАЛАГ „Майчин дом“, гр. София. За повече информация и записвания: http://genetika.maichindom.com/
Отделение по медицинска генетика УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. За повече информация и записвания: http://www.unihosp.com/?menu=bpbs
Лаборатория по медицинска генетика УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД, гр.Варна. За повече информация и записвания: http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=56
Лаборатория по медицинска генетика УМБАЛ „Д-р Г. Странски“, гр. Плевен. За повече информация и записвания: http://www.umbalpleven.com/genetika
УМБАЛ „Проф. д-р Ст.Киркович“, гр. Стара Загора. Телефон за връзка: 042 / 698 210
Необходимо е заявено желание и предварително да бъде определена с ултразвук точната гестационна възраст от специалист по АГ с компетентност по фетална анатомия. Ултразвуковото изследване не се заплаща от тази програма! Генетичното изследване се извършва не по-късно от 2 дни след ултразвуковото! Лабораторните изследвания на бременни за оценка на риска от раждане на дете с най-честите хромозомни болести се извършват от 11-та до 13-та (плюс 6 дни) гестационна седмица на бременността и от 15-та до 19-та гестационна седмица. Задължително бременната подписва декларация по образец, че не е заплатила за изследването. При връчване на резултата от изследването на бременната се предоставя и генетична консултация. При наличие на отклонения от нормата и увеличен риск от раждане на дете с хромозомна аномалия, пациентката се насочва за допълнителни изследвания. Резултатите от изследването се предоставят на бременната жена, а с нейното изрично разрешение, удостоверено с подпис в информираното съгласие и на насочващия лекар.
Страгегическата цел и приоритети на Националната програмата за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030г. са промоция на здраве, включително в областта на репродуктивното здраве, семейното планиране и детското здраве. Повишаване качеството и обхвата на медицинските грижи в областа на майчиното и детско здравеопазване. Подобряване на компетенциите на медицинските и немедицински специалисти, работещи в областта на майчиното и детско здраве. Усъвършенстване на механизмите за събиране и анализ на данни, свързани с майчиното и детско здраве. Развитие на здравни и интегрирани здравно- социални услуги с цел превенция на усложненията при деца с хронични заболявания и увреждания.

ЗДРАВНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ (ЗКЦМДЗ) КЪМ МОБАЛ „ Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРЕДЛАГА
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАЦИИ НА БРЕМЕННИ И ДЕЦА, ГРАЖДАНИ НА УКРАЙНА, ПОТЪРСИЛИ ЗАКРИЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГРАФИК
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК ДБ 11:00-12:30 Ч
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК ПСИХОЛОГ 14:00- 16:00 ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК СОЦ. РАБОТНИК 13:30- 16:30 Ч
ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК АГ КАБИНЕТ 14:30- 18:30 Ч

ВСИЧКИ ПРЕГЛЕДИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ В ЗКЦМДЗ НА ТЕЛЕФОН: КООРДИНАТОР 0884 929238 ; ПСИХОЛОГ 0884 414041
ПРИЕМЕН КАБИНЕТ ЕТ.8 МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД
ДОМАШНИТЕ ПОСЕЩЕНИЯ СЕ ОРГАНИЗИРАТ ОТ КООРДИНАТОРА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗГОТВЕН ГРАФИК, С ТРАНСПОРТ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.