Отделението е ІІІ ниво на компетентност по специалността „Вътрешни болести“  с разкрити  35 болнични легла
       в отделението се осъществява и дейност по медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната“ – ІІ ниво на компетентност с 8 легла.
       в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност „Пневмология и фтизиатрия“ -ІІ ниво на компетентност с  14 легла;
       в отделението се осъществява дейност по „Клинична хематология“ – ІІ ниво на компетентност с 8 легла;
       в отделението се осъществява дейност по „Ревматология“ – ІІ ниво на компетентност с 5 легла;
      Годишно в отделението постъпват за лечение над 1400 болни.
      Осигурен е денонощен прием на болни със заболявания на ендокринната система  – новооткрити , с усложнения, с остро настъпили кризи (кетоацидоза, лактацидозни и хиперосмоларни състояния, хипогликемии, тиреотоксична криза, адисонова криза, хиперкалциемични и хипокалциемични състояния от ендокринно естество). В отделението работят двама  лекари със специалност „Ендокринология“.
       Разкрит е  център за обучение на диабетно болни.
       В хематологичната структура се примат и лекуват хематологично болни с остри и хронични хематологични заболявания. В структурата работят двама лекари със специалност „Клинична хематология“.
       В отделението се извършва спешен и планов прием на пациентите с белодробни заболявания, осигурява се 24-часово наблюдение на болните.
       В отделението се лекуват и ревматологично болни.
       Осигурява на функционален принцип  приемно-консултативни кабинети – ендокринологичен, хематологичен и пулмологичен.
       Лечебно-диагностичният процес се осигурява от 12 лекари, от които 8 със специалност и 4 специализиращи и 9 медицински сестри. Отделението е база за следдипломно обучение на лекари.
СПЕЦИАЛИСТИ
       Д-р Кина Никова – Началник отделение – специалност „Вътрешни болести“ и “ Клинична хематология“
       Д-р Мария Рачева – хематолог
       Д-р Мая Пирева – ендокринолог
       Д-р Цветан Дряновски – специалност „Вътрешни болести“ и „Пневмология и фтизиатрия“

       Старша мед. сестра – Виолета Стоева, бакалавър „Здравни грижи“

д-р Кина Никова
Началник отделение

Началник отделение – специалност „Вътрешни болести“ и “ Клинична хематология“

д-р Мария Рачева
Хематолог

......

д-р Латев

.....

Телефони за контакт с отделението:

Телефон за контакти: 062 / 52-66-08

Приемен хирургичен кабинет:

E-mail: 1vo@mobaltarnovo.com