Покана за „Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в …..“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ПОКАНА

 

Уважаеми Госпожи и Господа,

На основание чл. 26 от Закона за публични предприятия и въз основа на чл. 6 от одобрените на 18.01.2021 г. от Общото събрание на акционерите – Вътрешни правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишен финансов отчет, Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД“ АД, гр. Велико Търново кани всички заинтересовани лица да подадат в лечебното заведение оферти за избор на изпълнител, при условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез директно възлагане с предмет: „Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Националните счетоводни стандарти на индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново и индивидуалния годишен финансов отчет на дъщерното дружество ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов“ ЕООД за 2023 г.“

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

До участие се допускат всички физически и/или юридически лица, регистрирани, като одитори по реда на действащото законодателство.

Постъпилите оферти трябва да съдържат:

1. Кратко представяне на изпълнителя, включително професионален опит.

2. Обща цена без ДДС и с ДДС в български лева, за проверка и заверка на индивидуален ГФО за 2023 г. на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов АД и за консолидиран ГФО за 2023 г. на групата МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД.

3. Срок за изпълнение – включва срок за издаване на одиторски доклад за индивидуални ГФО на дружеството – майка и срок за издаване на одиторски доклади за консолидирания финансов отчет на Групата.

4. Срок на валидност на офертата – в календарни дни.

5. Начин на пращане.

Оферти, които не отговарят на горните изисквания, няма да бъдат допускани до класиране. На първо място ще бъде класирана офертата по критерий „най-ниска предложена цена“.
Възложител по т. 3 от ЗОП за одобрената оферта, съгласно поканата е МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов АД
Офертите следва да постъпят в писмен вид всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 16.00 ч. на 20.03.2022 г. в деловодството на лечебното заведение, по пощата или чрез куриер в запечатани непрозрачни пликове на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ 1, като на лицето подало офертата се дава на хартиен носител регистрационния номер.
Разглеждането на предложените оферти ще се извърши на 22.03.2022 г. в 10.00 ч. в Заседателната зала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД,, гр. Велико Търново ул. „Ниш“ 1 от комисия назначена със заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение.

Настоящата покана е публикувана на интернет страницата на лечебното заведение на 10.03.2023 г.

Лице за контакт: г-жа Мая Янкова – главен счетоводител на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – тел.: 062 641813

…зал. подпис Регламент ( ЕС) 2016/679…
…на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г.