МОБАЛ ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните недвижими имоти, намиращи се в град В. Търново:

1).УПИ ІІ, кв. 136, представляващ ПИ 10447.503.323, площ 18706 кв.м., заедно с изпълнен в същия незавършен обект на строителството, при начална цена – 4 868 000 лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 243 400 лв. и депозит – 2 400 000 лв. Търгът ще се проведе на 25.10.2016 година от 14.00 часа в заседателната зала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД в град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, етаж 2;

2). УПИ V, кв. 141, представляващ ПИ 10447.514.304, площ 1379 кв.м., заедно със сграда, при начална цена – 151 700 без ДДС, стъпка за наддаване – 7 500 лв. и депозит – 75 800 лв. Търгът ще се проведе на 25.10.2016 година от 12.00 часа в заседателната зала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД в град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, етаж 2;

Документи за участие се закупуват срещу 300 лв. (с вкл. ДДС), платими в брой в касата на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД в гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, ет.2 или по банкова сметка № BG57FINV91501016048686, BIС код FINVBGSF;

тръжна документация се получава от касата на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД в гр. Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, ет. 2, от 10.00 часа до 15.00 часа на всеки работен ден и до 11.00 ч. на 24.10.2016 г. при представяне на документ за заплащането й;

оглед на обектите – след получаване на тръжната документация всеки работен ден и до 12.00 часа на 24.10.2016 г.;

внасяне на депозит по сметка № BG57FINV91501016048686, BIС код FINVBGSF на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД при „ПИБ“ АД –до 16,00 ч. на 24.10.2016 г.;

подаване на документи за участие – в деловодството на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД в град Велико Търново, ул. „Ниш“ № 1, всеки работен ден от 9.00 ч. до 15.00 ч. и до 15.00 ч. на 24.10.2016 г.